แบ็กซ์เตอร์ เฮลธ์แคร์ ร่วมกับสมาคมประชากรและชุมชน

และโรงพยาบาลโนนแดง

โครงการ "ชีวิตสดใส สังคมไทยยั่งยืน

แบ็กซ์เตอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) และโรงพยาบาลโนนแดงจัดโครงการชีวิตสดใส สังคมไทยยั่งยืนร่วมพัฒนาชุมชนไทยอย่างยั่งยืน นำร่องด้วยโครงการร่วมพัฒนาหมู่บ้านตะเภาหนุน อ.โนนแดง จังหวัดนครราชสีมา มุ่งเน้นการพัฒนาความต้องการขั้นพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการศึกษา การเข้าถึงการดูแลรักษาสุขภาพ การส่งเสริมอาชีพ และการสร้างสถาบันหมู่บ้านให้เข้มแข็ง

 

ประชากรไทยกว่า  8 ล้านคนในประเทศไทย ที่ต้องดำรงชีวิตอยู่ด้วยเงินที่น้อยกว่า 70 บาทต่อวัน แม้ว่ารัฐบาลจะมีเงินสมทบเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านี้แล้วก็ตาม แต่ยังมีคนไทยในชนบทที่ยากจน และยังรอคอยความความช่วยเหลือจากสังคมอยู่อีกจำนวนมาก

 

รายละเอียดเพิ่มเติม