เทคโนโลยีการผลิตหลัก

ส่วนประกอบและอุปกรณ์

- การผสมยา/การปรุงยา

- การอัดขึ้นรูป (สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไม่มีส่วนประกอบของพีวีซี ทั้งชนิดแผ่น และชนิดหลอด)

- การขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ชนิดต่างๆเช่น (ฉีด เป่า overmolding insert molding และ thermoforming)

- การปิดผนึก (ด้วยวิธีที่เหมาะสมกับแต่ละผลิตภัณฑ์เช่น ความร้อน คลื่นความถี่วิทยุ (RF) คลื่นเสียงความถี่สูง ตัวทำละลาย และเลเซอร์)

- การประกอบฮาร์ดแวร์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

- การประกอบแบบอัตโนมัติ

 

การฆ่าเชื้อ

- การบรรจุด้วยระบบปราศจากเชื้อ (ถุง ขวด กระบอกฉีดยา บรรจุภัณฑ์สำหรับของเหลวและยาฉีด (แอมพูล))

- การฆ่าเชื้อด้วยลำอิเล็กตรอน

- การฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมมา

- การฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ

- การฆ่าเชื้อด้วยกระบวนการพาสเจอไรซ์

- การฆ่าเชื้อด้วยเอทธิลีนออกไซด์

 

เภสัชภัณฑ์ประเภทสารละลาย

- การเตรียมสารละลาย (การผสม การทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน การสังเคราะห์ทางเคมี และการแยกส่วนโดยวิธีทางเคมี [API])

- การบรรจุ (ถุง เทคโนโลยีการผลิตแบบ blow-fill-seal ขวด กระบอกฉีดยา บรรจุภัณฑ์สำหรับยาฉีด ขวด [แก้วและพลาสติก]  
  บรรจุภัณฑ์สำหรับของเหลว และผงยาที่เป็นพิษต่อเซลล์)

- การทําแห้งแบบเยือกแข็ง

- การบรรจุแบบอัตโนมัติ

 

เทคโนโลยีชีวภาพ

- การเพาะเลี้ยงเซลล์

- การแยกเซลล์

- การแยกโปรตีน (การแยกส่วน)

- การทำบริสุทธิ์

- การทำให้เชื้อไวรัสหมดฤทธิ์