สารละลาย

ในฐานะผู้ผลิตสารละลายทางหลอดเลือดดำ เชิงพาณิชย์รายแรกของโลก  Baxter เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาสูตร การผลิต และคงความบริสุทธิ์ของสารละลายมายาวนานกว่า 77 ปี  Baxter ได้นำความเชี่ยวชาญเหล่านี้มาพัฒนาประยุกต์ใช้กับการบำบัดโรคต่างๆ มากมาย เช่น  การให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำและการล้างไตทางช่องท้อง  การได้มาซึ่งสารละลายที่ใช้บำบัดโรคเหล่านี้เป็นความท้าท้ายทั้งด้านวิทยาศาสตร์และด้านเทคนิค  ในการควบคุมเรื่องความคงตัวของสารละลาย ความเสื่อมสลายทางเคมี ความเข้ากันได้ของสารประกอบรวมถึงการตกตะกอน  Baxter ได้ใช้ความรู้ที่หลากหลายเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ได้มีคุณภาพ และสะดวกต่อการใช้งาน