การฆ่าเชื้อ

Baxter  บุกเบิกและใช้ระบบการฆ่าเชื้อที่หลากหลายเพื่อตอบสนองข้อกำหนดและลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน เช่น ชีวเภสัชภัณฑ์ เภสัชภัณฑ์ที่ให้ทางหลอดเลือดดำและแบบฉีด รวมถึงอุปกรณ์การแพทย์  เทคโนโลยีเหล่านี้ ได้แก่ การใช้ไอน้ำหรือความร้อน  การใช้เอทธิลีนออกไซด์  รังสีแกมมาและลำแสงอิเล็กตรอน ในการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์  และการใช้เทคโนโลยีที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์สำหรับการผลิตแบบปลอดเชื้อ Baxter เป็นผู้ผลิตรายเดียวที่ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการบรรจุยาแบบปลอดเชื้อสำหรับยาเตรียมสำเร็จในถุงพลาสติกชนิดยืดหยุ่น ความเชี่ยวชาญของ Baxter ในระบบการฆ่าเชื้อยังรวมถึงระบบทดสอบรับประกัน  การพัฒนาสารเคมีและตัวชี้วัดทางชีวภาพใหม่ๆ  ตลอดจนเทคโนโลยีป้องกันการติดเชื้อ