เว็บลิ้งค์

กระทรวงสาธารณสุข

 

กระทรวงสาธารณสุข http://www.moph.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา http://www.fda.moph.go.th/
กรมควบคุมโรค http://www.ddc.moph.go.th/
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ http://hss.moph.go.th/
กรมอนามัย http://www.anamai.moph.go.th/
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ http://www.dmsc.moph.go.th/
กรมการแพทย์ http://www.dms.moph.go.th/
กรมสุขภาพจิต http://www.dmh.go.th/
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก http://www.dtam.moph.go.th/
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ http://www.nhso.go.th/

องค์กรแพทย์

 

แพทยสภา http://www.tmc.or.th/
แพทยสมาคม แห่งประเทศไทย http://www.mat.or.th/

ราชวิทยาลัย

 

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ http://www.surgeons.or.th/
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ http://www.rcpt.org/
ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ http://www.rcpsycht.org/
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ http://www.thaipediatrics.org/
ราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ฟื้นฟู http://www.rehabmed.or.th/
ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์ http://www.rcost.or.th/
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ http://www.rcopt.org/
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก http://www.rcot.org/
ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ http://www.rcrt.org/
ราชวิทยาลัยสูตินารี http://www.rtcog.or.th/
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ http://www.rcat.in.th/
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ http://www.rcthaipathologist.org/

สมาคมแพทย์ของไทย

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย http://www.thaiheart.org/

สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย

http://www.criticalcarethai.org/
สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย http://www.idthai.org/
สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย http://www.thaineurology.org/
สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย http://www.thaithoracic.or.th/
สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย http://www.plasticsurgery.or.th/
สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย http://www.thairheumatology.org/
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย http://www.dst.or.th/
สมาคมรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย http://www.thaivir.org/
สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย http://www.thaipediatrics.org/
สมาคมออร์โธพีดิกส์แห่งประเทศไทย http://www.rcost.or.th/
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย http://www.nephrothai.org/
สมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย http://www.rehabmed.or.th/
สมาคมศัลยแพทย์ประสาทแห่งประเทศไทย http://www.neuro.or.th/
สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย http://www.psychiatry.or.th
สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย http://www.thaiendocrine.org/
สมาคมโรคระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย http://www.gastrothai.net/
สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย http://www.thai-transplant.org/
สมาคมแพทย์มุสลิมแห่งประเทศไทย http://thaimuslimmed.org/
สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย http://www.thaihemato.org/
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย http://www.amtt.org/

โรงพยาบาล

ภาคเหนือ

โรงพยาบาลแม่สะเรียง http://wwwmrh.moph.go.th
โรงพยาบาลจิตเวช ขอนแก่น http://www.jvkk.go.th
โรงพยาบาลชัยภูมิ http://cph.moph.go.th
โรงพยาบาลพยัคฆภูมิสัย มหาสารคาม http://hospital.moph.go.th/phayakkhaphoompisai/
โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ http://www.lanna-hospital.com/
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ http://uttaradit-hosp.go.th/

 

ภาคกลาง

โรงพยาบาลสระบุรี http://www.srbr.in.th
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ http://www.spr.go.th

 

ภาคใต้

โรงพยาบาลกระบี่ http://hospital.moph.go.th/krabi/
โรงพยาบาลพัทลุง http://www.ptlhosp.go.th/
The phuket International Hospital http://www.phuketinternationalhospital.com/

 

กรุงเทพฯ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ http://www.kasemrad.co.th/
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ http://www.saintlouis.or.th/
โรงพยาบาลเลิดสิน http://www.lerdsin.go.th/
โรงพยาบาลเวชธานี http://www.vejthani.com/
โรงพยาบาลกรุงเทพ http://www.bangkokhospital.com/
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน http://www.bkkchristianhosp.th.com/
โรงพยาบาลกรุงธน http://www.kdh.co.th/
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ http://www.chulalongkornhospital.go.th
โรงพยาบาลตำรวจ http://www.policehospital.go.th
โรงพยาบาลธนบุรี http://www.thonburihospital.com/
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ http://www.bumrungrad.com/
โรงพยาบาลพญาไท http://www.phyathai.com/
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า http://golden.pmk.ac.th/
โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ http://www.mongkutwattana.co.th/
โรงพยาบาลยันฮี http://www.yanhee.co.th/
โรงพยาบาลราชวิถี http://www.rajavithi.go.th/
โรงพยาบาลรามาธิบดี http://www.ra.mahidol.ac.th/
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ http://www.vichaiyut.co.th/
โรงพยาบาลวิภาวดี http://www.vibhavadi.com/
โรงพยาบาลศิครินทร์ http://www.sikarin.com/
โรงพยาบาลศิริราช http://www.si.mahidol.ac.th/
โรงพยาบาลสมิติเวช http://www.samitivejhospitals.com/

คณะเภสัชศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.pharm.chula.ac.th/
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/
มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://pharm.kku.ac.th/
มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.pha.nu.ac.th/
มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/
มหาวิทยาลัยรังสิต http://www.rsupharmacy.com/
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ http://pharmacy.wu.ac.th/
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ http://pharmacy.swu.ac.th/
มหาวิทยาลัยศิลปากร http://www.pharm.su.ac.th/
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://www.pharmacy.psu.ac.th/
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ http://pharmacy.hcu.ac.th/
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.phar.ubu.ac.th/

เว็บไซด์ด้านเภสัชกรรม

เครือข่ายความร่วมมือบริการสารสนเทศทางเภสัชศาตร์ แห่งประเทศไทย http://www.askrx.net/

เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย

http://www.thaipharma.net/

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

http://www.dmsc.moph.go.th/
ศูนย์เภสัชสนเทศ http://drug.pharmacy.psu.ac.th

สภาเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย

http://www.pharmacycouncil.org/

สภาเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)

http://www.thaihp.org/

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

http://www.fda.moph.go.th/

องค์การเภสัชกรรม

http://www.gpo.or.th/

เว็บที่สำคัญทางราชการ

กรมบัญชีกลาง

http://www.cgd.go.th/

กรุงเทพมหานคร

http://www.bangkok.go.th/th/main/

สำนักงานประกันสังคม

http://www.sso.go.th/

เครื่องมือแพทย์และอื่นๆ

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย http://www.thaimed.co.th/
สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (พรีม่า) http://www.prema.or.th/
มูลนิธิหมอชาวบ้าน http://www.doctor.or.th/
ยากับคุณ (Ya&You) http://www.yaandyou.net/
สภาการพยาบาล http://www.tnc.co.th/
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล http://www.ha.or.th/