แนวปฏิบัติเพื่อกำกับดูแลกิจการ

การให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการเป็นสิ่งจำเป็นท่ามกลางบรรยากาศทางธุรกิจในปัจจุบัน  เมื่อความเชื่อมั่นที่มีต่อบริษัทของนักลงทุนและสาธารณะไม่ได้จำกัดอยู่แค่สถานภาพทางการเงิน ผลิตภัณฑ์หรือการบริการ  แต่ยังต้องมั่นใจในโครงสร้างของบริษัท คณะกรรมการบริหาร นโยบายและแนวปฏิบัติ รวมถึงพฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งไม่ใช่เพียงเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารเท่านั้น  แต่หมายรวมถึงพนักงานทั้งหมดของบริษัท

ที่ Baxter เราให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการอย่างจริงจัง คณะกรรมการบริหารของเราจะเป็นผู้ริเริ่มวางกลยุทธ์ สร้างแนวทางในการทำงานและประกอบธุรกิจจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร เราเปิดโอกาสให้ทุกท่านตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างเปิดเผย ทั้งที่กำหนดโดยรัฐบาล รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เราสร้างขึ้นเพื่อให้เกิดมาตรฐานสูงสุด

ในปี คศ.1995 Baxter เป็นหนึ่งในบริษัทแรกๆที่เริ่มใช้แนวทางการกำกับดูแลกิจการอย่างเป็นทางการ ก่อนที่จะกลายเป็นข้อกำหนดมาตรฐานของบริษัทอเมริกันอย่างในปัจจุบัน กฏข้อบังคับส่วนใหญ่ที่รัฐบาลบังคับใช้กับบริษัทในอเมริกานั้นเป็นสิ่งที่เราได้ถือปฏิบัติมาล่วงหน้าแล้ว โดยที่เรายังคงตรวจสอบแนวทางปฏิบัติและสร้างมาตรฐานใหม่ๆ อยู่เสมอ

เรามีคณะกรรมการบริหารอิสระควบคุมการบริหารจัดการของผู้บริหารใน Baxter ซึ่งคณะกรรมชุดนี้ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ด้านการกำกับดูแลกิจการสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการชุดนี้ยังให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและนโยบายต่างๆ รวมถึงปรับเปลี่ยนนโยบายของบริษัทหากจำเป็น และชี้ให้เห็นข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุง คณะกรรมการชุดนี้จะเปรียบเทียบการดำเนินกิจการต่างๆ ของ Baxter กับบรรทัดฐานของหน่วยงานภายนอกเพื่อประเมินการทำงานขององค์กร

Baxter ภาคภูมิใจในความมุ่งมั่นเพื่อการรักษามาตรฐานสูงสุดของการกำกับดูแลกิจการ เราหวังว่าท่านจะสละเวลาพิจารณาตรงส่วนนี้ในเว็บไซต์ของเรา เพื่อดูว่าเราได้ปฏิบัติต่อคำพูดต่างๆ เหล่านั้นอย่างไร และทั้งหมดที่กล่าวมาคือวิธีการดำเนินธุรกิจของเราที่ Baxter