คณะกรรมการนโยบายสาธารณะ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการนโยบายสาธารณะ

คณะกรรมการนโยบายสาธารณะของ Baxter ได้ทบทวนและตรวจสอบนโยบายรวมถึงแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าได้ดำเนินกิจการบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อส่วนรวมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ทั้งต่อพนักงาน ลูกค้า และสังคม  สอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้สมกับที่เป็นองค์กรระดับโลก

คณะกรรมการนโยบายสาธารณะมีความรับผิดชอบที่หลากหลาย ซึ่งครอบคลุมถึง :

กำหนดความรับผิดชอบของบริษัทฯ ด้วยความใส่ใจต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

กำกับดูแล ตรวจสอบ และให้คำแนะนำแก่ฝ่ายที่ดูแลเรื่องความรับผิดชอบขององค์กร เพื่อให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานแนวปฏิบัติของ Baxter

กำกับดูแล ตรวจสอบ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับคุณภาพ และกฎระเบียบข้อบังคับ รวมถึงการดำเนินกิจการของ Baxter

กำกับดูแล ตรวจสอบ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการของบริษัทที่เกี่ยวกับภาครัฐ รวมถึงสถานะของบริษัทที่เกี่ยวกับกฎหมายหรือข้อบังคับของภาครัฐใหม่ๆที่จะเกิดขึ้น