ธุรกิจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

Baxter เป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยเฉพาะโปรตีนสังเคราะห์และโปรตีนที่สกัดจากพลาสม่า เพื่อใช้ในการรักษาโรคฮีโมฟีเลียโรคเลือดออกผิดปกติชนิดต่างๆ  ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องอันเกิดจากความผิดปกติของส่วนประกอบในพลาสม่า โรคขาดสาร alpha 1-antitrypsin แผลไฟไหม้  รวมถึงอาการป่วยเรื้อรังและฉุกเฉินที่เป็นผลมาจากระบบเลือด  และผลิตภัณฑ์สำหรับการแพทย์เชิงฟื้นฟูเพื่อปลูกสร้างเซลล์ใหม่ (regenerative medicine) รวมถึงผลิตภัณฑ์วัคซีนด้วย

 

ในปี 1941 Baxter ได้นำเสนอระบบในการคัดแยกพลาสม่าออกจากเลือดและเก็บรักษาเพื่อการใช้ประโยชน์ในอนาคตเป็นรายแรก พลาสม่าประกอบด้วยโปรตีนหลายชนิดซึ่งสามารถนำไปใช้รักษาโรคต่างๆได้ ต่อมา Baxter ได้กลายเป็นผู้นำในการคัดแยกพลาสม่า และเป็นผู้นำในด้านกระบวนการแยกส่วนประกอบของเลือดเพื่อให้ได้ซึ่งโปรตีนที่ใช้ในการรักษาโรคต่างๆ และเมื่อเร็วๆนี้ทาง Baxter ได้เพิ่มเทคโนโลยีชีวสังเคราะห์ (Recombinant) ซึ่งสามารถผลิตโปรตีนบางชนิดได้แก่ แฟคเตอร์ 8 (Factor VIII) สำหรับผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียจากเซลล์เพาะเลี้ยงทดแทนการคัดแยกพลาสม่า  ธุรกิจทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพของ Baxter ยังคงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีและทันสมัยเพื่อการรักษาผู้ป่วยให้ดีขึ้นตลอดไป

 

การรักษาโรคฮีโมฟีเลีย

Baxter เป็นผู้นำในด้านการผลิตแฟคเตอร์ (Factor) สำหรับการแข็งตัวของเลือดสำหรับผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย ซึ่งรวมถึงแฟคเตอร์ 8 (Factor VIII) ที่ผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย เอ (Hemophilia A)ต้องการ โดยใช้กรรมวิธีทั้งจากการคัดแยกพลาสม่าและวิธีการชีวสังเคราะห์ และแฟคเตอร์ (Factor) สำหรับการแข็งตัวของเลือดสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะสารต้านอีกด้วย

 

Immunoglobulin

Baxter เป็นผู้นำในด้านการผลิต สารละลาย Immunoglobulin G ทางหลอดเลือดดำ และสารทดแทน Antibody ต่างๆ ซึ่งใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติ Immunoglobulin ยังสามารถใช้รักษา Immune thrombocytopenic purpura ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันที่ทำให้ผู้ป่วยมีจำนวนเกร็ดเลือดต่ำ

 

การรักษาผู้ป่วยภาวะวิกฤติ

อัลบูมินซึ่งเป็นสารเพิ่มปริมาตรให้กับพลาสม่าและถูกใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับแผลไฟไหม้และรักษาสมดุลของปริมาณน้ำในร่างกายของผู้ป่วยหนักวิกฤติ โดย Baxter เป็นบริษัทเดียวที่จำหน่ายอัลบูมินในบรรจุภัณฑ์ชนิดพลาสติกนิ่มที่ให้ประโยชน์และความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้ นอกจากนี้ Baxter ยังผลิตโปรตีน ซี (Protein C) ที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่ขาดโปรตีน ซี (Protein C)อีกด้วย

 

การรักษาผู้ป่วยที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ

ผู้ป่วยบางรายที่ขาดสาร alpha 1-antitrypsin (AAT) ซึ่งทำให้มีระดับโปรตีนที่ใช้ป้องกันปอดของผู้ป่วยในเลือดลดลง และเป็นเหตุให้เกิดการพองลมของเนื้อเยื่อหรือถุงลมผิดปกติและเสียชีวิตตั้งแต่วัยเด็กได้ ผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพลาสม่าของ Baxter สามารถเพิ่มปริมาณ AAT ในเลือดของผู้ป่วยได้

 

การแพทย์เชิงฟื้นฟูเพื่อการปลูกสร้างเซลล์ใหม่ (Regenerative Medicine)

Baxter ผลิตทั้งโดยวิธีคัดแยกพลาสม่าและการสังเคราะห์โปรตีนเพื่อใช้ในการห้ามเลือด สมานแผลในการผ่าตัด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการเสริมสร้างเนื้อเยื่อของผู้ป่วยด้วย

 

วัคซีน

Baxter ผลิตวัคซีนสำหรับโรคสมองอักเสบชนิด ซี (Meningitis C) และ โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเห็บ (Tick-borne encephalistis) และเป็นผู้พัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทั้งแบบตามฤดูกาลและในภาวะระบาด โดยใช้เทคโนโลยี Vero cell ซึ่งเป็นวิธีที่มีข้อดีเหนือกว่าการผลิตโดยใช้ไข่ไก่ในแบบดังเดิม