โรคฮีโมฟีเลีย

เนื้อหาส่วนนี้เหมาะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น

ในหน้านี้กล่าวถึง :

การสร้างนวัตกรรมสำหรับรักษาโรคฮีโมฟีเลียเฉพาะบุคคล

นับเป็นโชคดีที่วิธีการรักษาโรคฮีโมฟีเลียในปัจจุบันสามารถช่วยให้ผู้ป่วยมีอายุขัยโดยเฉลี่ยยืนยาวขึ้นมากกว่า 60 ปี Baxter มีความมุ่งมั่นที่จะรับฟังและทำงานร่วมกับเครือข่ายผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย เพื่อสรรสร้างอนาคตของผู้ป่วยโดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมการรักษาโรคฮีโมฟีเลียเฉพาะบุคคล

วิธีการรักษาโรคฮีโมฟีเลียที่หลากหลายของ Baxter ช่วยให้แพทย์สามารถเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมตามความต้องการของผู้ป่วยแต่ละราย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Baxter:

  • สนับสนุนการชี้นำสาธารณะผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชน  เช่น การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและแพทย์  ตลอดจนขยายการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วย
  • เป็นผู้พัฒนาวิธีการรักษาใหม่ๆ เพื่อตอบสนองตลาดความต้องการของผู้ป่วย

เอกสารอ้างอิง1. Frequently Asked Questions about Hemophilia. World Federation of Hemophilia. Accessed on: 23 November 2009. Available at : http://www.wfh.org/2/1/1_1_1_FAQ.htm

2. Darby SC, Kan SW, Spooner RJ, et. al, Mortality Rates, life expectancy. And causes of death in people with hemophilia A or B in the United Kingdom who were not affected with HIV. Blood. 2007; 110:815-825.